לקוח חדש:

מינימום 6 תווים

פורמט: 0521111111

לקוח קיים:

תקנון המבצע

פעילות "מבצע פסח 2016" – קווסטומניה בע"מ

1. הגדרות:

"האתר": אתר הרשמי של קווסטומניה בע"מ שכתובתו: www.questomania.co.il

"החברה" או "עורכת הפעילות": קווסטומניה בע"מ, ח.פ. 515154136

"עמוד החברה בפייסבוק": העמוד הייחודי הקיים לחברה באתר תחת השם " קווסטומניה “Questomania לשם קידום מכירות ופרסום החברה שכתובתו – https://www.facebook.com/questomaniaIsrael

"משתתף" או "משתתפים" או "לקוח": מי שמלאו לו 16 שנים אשר קיים על שמו חשבון באתר והוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין ואשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.

"המשחק" משחק שהוזמן דרך אתר החברה על ידי אדם פרטי והתקבל עבורו אישור במייל ו\או ב SMS מטעם החברה.

"הפעילות":

הפעילות היא משחק בהרכב של 2-6  שחקנים (בהתאם למגבלה בכל חדר) באחד המשחקים של קווסטומניה (מתקפת הזומבים, עליסה בארץ הפלאות, המרדף, הכלא הרוסי) שהוזמן דרך האתר של החברה ושולם עבורו מחיר מלא או מחיר חלקי באמצעות קופוני הנחה לרבות כרטיסי מתנה.

תקופת הפעילות

2.1. תקופת הפעילות מיום שישי ה-22.04.16 ועד יום שבת ה-30.04.16.

2.2. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך, לקצר, לשנות או לקטוע את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4. אופן ותנאי הפעילות:

4.1. הפעילות: "משחקים באחד ממשחקי קווסטומניה בחופש פסח בין התאריכים 22.04.2016 – 30.04.2016 ומשתתפים בהגרלה של כרטיס טיסה זוגי לבודפשט ומשחק זוגי בחדר בריחה Egyptian  בבודפשט!

4.2  תהליך הפעילות:

4.2.1  משתתף מזמין משחק דרך האתר. בעת ההזמנה תקפים כל קופוני ההנחה, כרטיסי מתנה והטבות אחרות שקיימות בחברה. הזמנה תקפה היא ההזמנה שאושרה על ידי החברה באמצעות מייל חוזר ו SMS.

4.2.2 המשתתף מגיע למשחק יחד עם הצוות שלו בהתאם להוראות שקיבל במכתב האישור

4.2.3 לאחר המשחק והתשלום עבורו המשתתף ממלא כרטיס מיוחד הכולל את שמו של המשתתף, שם המשחק, יום ושעת המשחק ומעביר את הכרטיס למנהל משמרת מטעם החברה שנמצא במקום לשם החתמת הכרטיס

4.2.4 מנהל המשמרת מחתים את הכרטיס ומציין על גבי הכרטיס מספר יחודי של המשחק אשר מופיע במערכת של החברה ומחזיר את הכרטיס למשתתף

4.2.5 המשתתף מכניס את הכרטיס החתום לקופסאת הגרלות הנמצאית במקום.

4.2. פרסום הזוכה בפעילות ע"י החברה יהיה סופי ולא ניתן לערעור, והמשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

5. הפרס:

5.1. הפרס בהגרלה: טיסה זוגית לבודפשט ומשחק זוגי בחדר Egyptian

5.2. הפרס יועבר לזוכים באמצעות שוברים מיוחדים המקנים את הזכות לקבל את הזכיה אצל הספקים.

5.3  מועדי טיסה יותואמו מול המשתתף אך מחירו של כרטיס הטיסה מוגבל ל 800 ש"ח (כולל מע"מ) לכרטיס. חברת התועפה המספקת את הטיסה תיבחר בלעדית על ידי החברה.

5.4. תקופת מימוש הפרס תוגבל ל 31.12.2016

6. תהליך בחירת הזוכה

6.1 ההגרלה תיערך בתאריך 03.05.2016 , בשעה 08:30 במשרדי החברה ברח' החשמונאים 100 , תל אביב בהשתתפות עו"ד , מנכל החברה ונציגי הלקוחות (אם יופיעו).

6.2 תהליך ההגרלה יוקלט והסרטון יוצג בעמוד החברה בפייסבוק

6.3 לצפות בתהליך הגרלה במשרדי החברה בתאריך 03.05.2016 יורשו לא יותר מ- 30 נציגי לקוחות ראשונים אשר יפנו לחברה עם בקשה מתאימה באימייל info@questomania.co.il לא יוחר מתאריך 25.04.2016

7. מניעת / הגבלת השתתפות

7.1. החברה רשאית למנוע ו/או להגביל את ההשתתפות בפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תעמוד למאן דהוא איזו טענה או זכות תביעה כנגדה בקשר עם מניעה ו/או הגבלה כאמור.

7.2. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט כאמור לעיל, ומבלי שהיא תידרש לנמק בעניין.

8. שונות

8.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. כל שינוי של התקנון יפורסם בעמוד החברה באתר; מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים בפעילות מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי התקנון כאמור.

8.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף בפעילות מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטת החברה לא יחשב להפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

8.3. למשתתף לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר עם הפעילות באתר, בין אם התבצעה על-ידי החברה ובין אם על-ידי אחרים, ו/או תקינות האתר ו/או עמוד החברה באתר. החברה ו/או מי מטעמה אינן אחראיות לפעילות התקינה של המערכות באמצעותן ניתן להשתתף בפעילות, לרבות האתר ועמוד החברה באתר, ולא תשאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף ו/או למשתתף בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

8.4. המשתתף מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודע למשתתף, כי תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, את קליטת הפרטים ו/או קליטת התמונה ו/או יגרמו שיבוש התוצאות, ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה בשל כך.

8.5. המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.

8.6. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי הפעילות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.

8.7. בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו והמנה שהציע במסגרת הסיקור והפרסום של הפעילות, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה.

8.8. לא ישתתפו בפעילות עובדי החברה, מנהליה, שותפיה, ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.

8.9. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בפעילות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

8.10. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

הדין החל על מסמך זה – ועל ההשתתפות בפעילות ועל קבלת ההטבה – הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם הפעילות מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו.