לקוח חדש:

מינימום 6 תווים

פורמט: 0521111111

לקוח קיים:

תקנון מבצע לומדים ולא מפחדים

פעילות "לומדים ולא מפחדים" – קווסטומניה בע"מ

1. הגדרות:

"האתר": אתר הרשמי של קווסטומניה בע"מ שכתובתו: www.questomania.co.il

"החברה" או "עורכת הפעילות": קווסטומניה בע"מ, ח.פ. 515154136

"עמוד החברה בפייסבוק": העמוד הייחודי הקיים לחברה באתר תחת השם " קווסטומניה “Questomania לשם קידום מכירות ופרסום החברה שכתובתו – https://www.facebook.com/questomaniaIsrael

"משתתף" או "משתתפים" או "לקוח": מי שמלאו לו 16 שנים אשר קיים על שמו חשבון באתר והוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין ואשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.

"המשחק" משחק שהוזמן דרך אתר החברה על ידי אדם פרטי והתקבל עבורו אישור במייל ו\או ב SMS מטעם החברה.

"הפעילות":

הנחה של 50% למשחק "מתקפת זומבים" לכל משתתף שגילו מעל 16 שנים אך פחות מ 19.

תקופת הפעילות

2.1. תקופת הפעילות מיום רביעי ה-25.05.16 ועד יום חמישי ה-30.06.16. המבצע תקף רק בימי חול.

2.2. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך, לקצר, לשנות או לקטוע את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. אופן ותנאי הפעילות:

3.1. הפעילות:כל שחקן בגילאים 16-18 זכאי לקבל הנחה אישית של 50% על משחק "מתקפת זומבים"

3.2  תהליך הפעילות:

3.2.1  משתתף מזמין משחק דרך האתר. בעת ההזמנה תקפים כל קופוני ההנחה, כרטיסי מתנה והטבות אחרות שקיימות בחברה. הזמנה תקפה היא ההזמנה שאושרה על ידי החברה באמצעות מייל חוזר ו SMS.

3.2.2 המשתתף מגיע למשחק יחד עם הצוות שלו בהתאם להוראות שקיבל במכתב האישור

3.2.3 לאחר המשחק המשתתף מציג את תעודת הזהות שלו ומקבל הנחה אישית בגובה של 50% מהמחיר.

3.2.4 המחירים למשחק:

2 משתתפים: מחיר מלא 120 ש"ח למשתתף. מחיר הנחה – 60 ש"ח למשתתף

3 משתתפים: מחיר מלא 100 ש"ח למשתתף, מחיר הנחה – 50 ש"ח למשתתף

4 משתתפים: מחיר מאל 90 ש"ח למשתתף, מחיר הנחה – 45 ש"ח למשתתף

5 משתתפים: מחיר מלא 80 ש"ח למשתתף, מחיר הנחה – 40 ש"ח למשתתף

6 משתתפים: מחיר מלא 75 ש"ח למשתתף, מחיר הנחה – 37,5 ש"ח למשתתף

4.2.5 המשתתף מכניס את הכרטיס החתום לקופסאת הגרלות הנמצאית במקום.

3.3. מחיר ההנחה יינתן בנוסף לכל הנחה נוספת שיש ללקוח (קופון או הנחה אחרת שאושרה על ידי החברה בצורה כתובה)

4. מניעת / הגבלת השתתפות

4.1. החברה רשאית למנוע ו/או להגביל את ההשתתפות בפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תעמוד למאן דהוא איזו טענה או זכות תביעה כנגדה בקשר עם מניעה ו/או הגבלה כאמור.

4.2. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט כאמור לעיל, ומבלי שהיא תידרש לנמק בעניין.

5. שונות

5.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. כל שינוי של התקנון יפורסם בעמוד החברה באתר; מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים בפעילות מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי התקנון כאמור.

5.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף בפעילות מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטת החברה לא יחשב להפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

5.3. למשתתף לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר עם הפעילות באתר, בין אם התבצעה על-ידי החברה ובין אם על-ידי אחרים, ו/או תקינות האתר ו/או עמוד החברה באתר. החברה ו/או מי מטעמה אינן אחראיות לפעילות התקינה של המערכות באמצעותן ניתן להשתתף בפעילות, לרבות האתר ועמוד החברה באתר, ולא תשאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף ו/או למשתתף בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

5.4. המשתתף מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודע למשתתף, כי תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, את קליטת הפרטים ו/או קליטת התמונה ו/או יגרמו שיבוש התוצאות, ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה בשל כך.

5.5. המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.

5.6. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי הפעילות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.

5.7. בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו והמנה שהציע במסגרת הסיקור והפרסום של הפעילות, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה.

5.8. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בפעילות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

5.9. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

הדין החל על מסמך זה – ועל ההשתתפות בפעילות ועל קבלת ההטבה – הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם הפעילות מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו.